Multilingual Folk Tale Database


Λέοντος βασιλεία (Αἴσωπος)

U regnu ru liuni The Kingdom of the Lion
unknown author George Fyler Townsend
Sicilian English

Na ota fu fattu re un liuni chi nun tinia collira, 'un era crudeli e mancu viulentu, ma manzu e giustu com'un omu. Sutt'o so regnu fishi assemblea ri tutti l'armali, picchì ognunu avissi e dassi soddisfazioni ri torti fatti, u lupu ca pecura, a pantera cu capriottu, a tigri cu shervu, u cani cu leppiru. Fu tanni ch'o poviru lepirottu ci vinni di riri: "Cuant'haiu aspittatu di villu spuntari stu jornu, unni i debbuli avissiru fattu scantari e forti!".

Nton Statu unni c'è giustizzia e i jurushi la rispettanu, puru i debbuli ponnu campari trancuilli.

THE BEASTS of the field and forest had a Lion as their king. He was neither wrathful, cruel, nor tyrannical, but just and gentle as a king could be. During his reign he made a royal proclamation for a general assembly of all the birds and beasts, and drew up conditions for a universal league, in which the Wolf and the Lamb, the Panther and the Kid, the Tiger and the Stag, the Dog and the Hare, should live together in perfect peace and amity. The Hare said, "Oh, how I have longed to see this day, in which the weak shall take their place with impunity by the side of the strong." And after the Hare said this, he ran for his life.Change: Change: