Multilingual Folk Tale Database


Ananse eni Akekrehemaa

Armiarma eta dortoka The Spider and the Turtle
Paula Bilbao unknown author
Basque English
Egun baten, Anansi armiarmak barazki handi eta zaporetsu batzuk batu zituen bere lore-baratzetik. One day Anansi the spider picked some very fat and tasty vegetables from his garden.
Arreta handiarekin labekatu zituen eta oso ondo usaintzen zuten. He baked them with much care and they came out smelling delicious.
Ezin zuen itxaron jateko. He could not wait to sit down and eat them.
Momentu horretan norbaitek atea jo zuen. Just then there was a knock at his door.
Dortoka zen, egon zela bidaiatzen egun osoan zehar eta oso nekatuta zegoen eta sekulako gosearekin. It was Turtle, who had been traveling all day and was very tired and hungry.
kaixo, Anansi, Dortokak esan zuen. "Hello, Anansi," said Turtle. "
Hainbeste denbora egon naiz ibiltzen, eta inoiz usaindu ditudan barazkirik zoragarrienak usaindu ditut. I have been walking for so long, and I smelt the most delicious vegetables I have ever smelt.
Hain lagunkoi izango zinen zure janaria nirekin banatzeko? Would you be so kind as to share your meal with me?"
Aransik ezin zuen ezetz esan, bere herrian ohitura zelako janaria banatzea bisitatzaileekin jatorduan. Anansi could not refuse, for it was the custom in his country to share your meal with visitors at mealtime.
Baina honek ez zuen oso pozik egiten, anbizio handiko pertsona delako eta barazki zoragarriak berarentzat nahi zituelako. But he was not very happy, for Anansi was a little too greedy and wanted the delicious vegetables all to himself.
Horregaitik Anansik apur bat meditatu eta plan bat armatu zuen. So Anansi thought for a while and came up with a scheme.
"Mesedez, sartu, Dortoka. "Please do come in, Turtle.
Ohore bat izango da gonbidatu bezela edukitzea gau honetan. I would be honored to have you as my guest this evening.
Jesarri, hemen daukazu aulki bat, atera zu. Sit down, grab a chair and help yourself. "
Dortoka sartu eta jesarri zen, baina barazki bat daztatzekotan zegoenean, Anansik oihukatu zuen: "Dortoka, ez dakizu edukazio txarrekoa dela mahaian jesartzea esku zikinekin? Turtle came inside and sat down, but just as he reached for a vegetable, Anansi yelled, "Turtle, don't you know better than to come to the table with dirty hands?"
Dortokak eskuak begiratu eta zikin zeudela ikusi zuen. Turtle looked down at his hands and saw that they were filthy.
Lauoinka ibili zen egun guztian zehar eta ez zuen garbitzeko aukerarik izan. He had been crawling all day and had not had a chance to clean up.
Orduan altzatu eta errekara joan zen oinak garbitzeko. Turtle got up and went to the river to clean his feet.
Motel ibili zuen, dortoka guztien moduan, etxeraino bide guztia eta Anansi itzuli zenean jada hasi zen jaten. He walked, slowly like all turtles, all the way back up to the house, and when he returned, Anansi had already begun to eat.
Nik ez nuen nahi barazki zoragarri hauek hotz geratzea, horregaitik hasi nintzen, esan zuen Anansik. " "I didn't want these tasty vegetables to get cold, so I had to begin," said Anansi. "
Baina mesedez,orain batera jango dugu, Dortoka". But please do join me now, Turtle. "
Dortoka berriro jesarri zen eta barazki bat hartu zuen, baina Ananik berriro oihukatu zion. Turtle sat down again and reached for a vegetable, but again Anansi yelled at him.
"Dortoka, ez didazu entzun lehen? "Turtle, did you not hear me before?
Ez da edukazio honekoa mahaian jesartzea esku zikinekin! It is not polite to come to the table with dirty hands!"
Beherantza begiratu eta bere esku garbiak berriro zikin ikusi zituen, beraien gainean arrastatu behar izan zelako etxera itzultzeko. He looked down and saw that his clean hands had turned dirty once more, since he had to crawl on them to get back to the house.
Orduan, errekarako bidea hartu zuen berriro ere garbitzeko. So he walked down to the river once more to wash himself.
Eta itzuli zenean aldi honetan bedarretik ibiltzeaz arduratu zen eskuak garbi mantentzeko. And when he returned this time, he was careful to walk on the grass so his hands would stay clean.
Baina mahaira heldu zenean, Anansik jada barazki zoragarri guztiak jan zituen eta ez zen mokadurik lotzen. But by the time he sat down at the table, Anansi had finished up the tasty vegetables and not a single bit was left.
Dortokak Anansi begiratu zuen momentu batez eta gero esan zuen: " Eskerrik asko zure janaria nirekin banatzeagaitik". Turtle looked at Anansi for a moment and then said, "Thank you for sharing your meal with me.
Noizbait nire etxe ondoan bazaude, mesedez, mesedea itzultzea utzi iezadazu. If you ever find yourself near my house, please let me return the favour. "
Eta gero, pixkanaka, atetik atera zen eta bere bidea jarraitu zuen. And then he slowly walked out the door and continued his way.
Egunak pasatu ziren eta Anansik gero eta gehiago pentsatu zuen dortokak eskaini zion janarian. The days went by and Anansi thought more and more of that meal that Turtle had offered.
Gero eta interes gehiago zuen afari bat dohainik izateko, eta, azkenean, ezin zuen gehiago jasan. He got more and more interested in a free dinner and finally could not stand it anymore.
Martxan jarri zen egun batean Dortokaren etxea aurkitzekotan. He set off one day to find Turtle's house.
Dortoka topatu zuen eguzkia hartzen erreka baten ertzean justu jateko orduan. He found Turtle sunning himself on a riverbank just around dinnertime.
Tortugak begiak altzatu eta ikusi eta esan zuen: "Kaixo Anansi, etorri zara nirekin afaria banatzeko? Turtle looked up and said, "Hello, Anansi, have you come to share an evening meal with me?"
"Oh, bai, bai"! "Oh yes, yes!"
esan zuen Anansik, minutuak pasa eta gose gehiago zuelarik. said Anansi, who was growing hungrier and hungrier by the minute.
Dortoka ur azpian joan zen bere etxera mahaia afarirako prestatzeko. Turtle went underwater to his house to set the dinner table for dinner.
Geroago, ertzera igo eta esan zuen: " Zure tokia itxaroten dago eta janaria prest dago". Soon he came back to the bank and said, "Your place is waiting and the food is ready.
Mesedez, etorri nirekin, Anansi". Please join me, Anansi. "
Eta gero urperatu eta jaten asi zen pixkanaka. And then he dived underwater and began to slowly eat his meal.
Anansik uretara salto egin zuen, baina ezin izan zen errekaren hondora heldu. Anansi jumped into the water, but could not get down to the bottom of the river.
Hondorantz igeri egitea zaiatu zen, baina hain arina zen bere gorputza gainazalera igotzen zela aldi bakoitzean. He tried to swim down, but he was so light that he kept popping back up to the surface.
Sakontzea zaiatu zen eta atzerantz igeri egitea zaiatu zen. He tried diving, and he tried a backcrawl.
Salto bat egitea zaiatu zen korrikan zihoan bitartean , baina ezerk ez zuen laguntzen errekaren hondora heltzeko. He tried a running jump, but nothing would help him get down to the river bottom.
Bitartean, dortokak pixkanaka murtxikatzen zuen bere janaria. In the meantime, Turtle was slowly eating his meal.
Anansik ez zuen ezetz esango janari dohain bateri, eta ertzera joan zen bere buruari zer egingo zuen galdetzen. Anansi was not about to give up a free meal, and went to the riverside wondering what he would do.
Askenik, ideia bat izan zuen. Finally he had an idea.
Harriak eta arrokak arrapatzera hasi zen eta bere jakearen patriketan sartzen hasi zen. He started grabbing stones and rocks and stuffed them into his jacket pockets.
Horrela, uretara sartu zenean hondorarte urperatu zen eta mahaian bere lekua okupatzeko gai izan zen. Now when he jumped into the water he sank right down to the bottom and was able to take his place at the table.
Mahaia janari zoragarriz konposatutako bankete bat zen. The table was a beautiful banquet full of delicious foods.
Anansik ezin zuen sinetsi zenbat janari zoragarri zegoen bere aurrean eta ezin zuen itxaron jaten hasteko. Anansi could hardly believe how many tasty food was before him and could not wait to start.
Baina lehen mokadua heldu zen bezela, Dortokak jateari utzi eta esan zuen: " Nire herrian, ez dugu jaten jakeak jantzita". But just as he reached for the first morsel, Turtle stopped eating and said: "In my country, we do not wear our jackets to the table. "
Anansi konturatu zen Dortokak bere jakea kendu zela jesarri baino lehen. Anansi noticed that Turtle had removed his own jacket before sitting down.
Anansi jakea kentzen hasi zen, eta sorbaldak askatu zituen momentu berean, gainazalera joan zen berriro ere. Anansi started to remove his jacket, and as soon as it was off of his shoulders, he went straight back up to the surface.
Burua uretan sartu eta Dortoka ikusi zuen, han behean, pixkana gozatzen bankete zoragarri hartaz. He stuck his head down into the water and saw Turtle, down there, slowly enjoying that wonderful banquet.


Change: Change: